Tư vấn Tài chính – Đầu tư

Nhiệm vụ của người tư vấn tài chính cá nhân là thẩm định tài sản của khách hàng, các công nợ, cho tới dòng tiền, bảo hiểm, hay tình trạng thuế và các mục tiêu tài chính trong tương lai.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp đa dạng và toàn diện theo các lĩnh vực:

– Soát xét hoạt động và soát xét tài chính

– Tư vấn chia tách, mua bán, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp

– Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

– Tư vấn Cổ phần hóa